Eszterháy Károly Egyetem - Sárospatak

Történet

A pataki Kollégium alapításának éve 1531. A Kollégium közel ötszáz esztendős történetéből most csak a pedagógusképzés szempontjából jelentős eseményeket ragadjuk ki.

Az 1840-es évek elején a Tiszáninneni Református Egyházkerület több gyülekezete erőteljesen sürgette az eredményesebb speciális tanítóképzés megindítását, tanítóképző állítását. Ennek megfelelően 1843-tól sajátos szakirányú pedagógiai felkészítéssel került sor a tanítóképzésre. 1851-től az egyházkerület újabb intézkedéseket tett a főiskolai pedagógiai intézet kialakítására. S a legszükségesebb anyagi feltételek előteremtése, az intézet tartalmi munkájának és szervezeti kereteinek kidolgozása után 1857-ben indította meg munkáját a főiskola keretében, annak egyik intézeti ágaként az önálló tanítóképző.

Az 1868. évi XXXVIII. Törvény, a népoktatási alaptörvény végrehajtása jelentős változást hozott a pataki tanítóképző életében. A kultuszkormányzat hazánknak ezen a vidékén is akart létesíteni állami tanítóképzőt.
Az egyházkerület ennek megvalósításához azzal járult hozzá, hogy a már jól működő képzőjét 1869-ben a következő feltételekkel átadta az államnak:
1. Az Állam a képzőt mindhárom osztályban még 1869-ben megnyitja.
2. A pataki tanítóképzőben a tanítás nyelve mindig magyar legyen.
3. Ha az állam a képzőt Sárospatakon megszüntetné, vagy megszűnne annak magyar nyelvű és felekezet nélküli jellege, az egyházkerület a tulajdonjogot visszaválthatja, s felekezeti képzőt állíthat fel.

A képzés 1882-ig három, 1882-től négy, majd 1924-től öt éves volt. Az intézet működése a jelenlegi épület ó-szárnyában indult. A tanítóképzés fejlődésével, a tanulók létszámának növekedésével szükségessé vált az épület bővítése, illetve a tanulók elhelyezésére internátus építése. 1913 őszén a tanítás már az új épületben indult meg. S azóta ebben az épületben folyik a pataki tanítóképzés. A díszes épület már külsejével is felhívja magára a figyelmet. Lechner Jenő és Varga László műépítészek terve alapján, felső-magyarországi reneszánsz stílusban épült. Az I. világháború után a tanítóképző életében változás következett be. A trianoni békediktátum a pataki főiskolát is súlyosan érintette: Az ország peremvidékére került, s vonzáskörzetének jelentős részét elvesztette. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a jelentkező tanulók létszámának csökkenése miatt a jogakadémia 1923-ban megszüntette működését. A közoktatási kormányzat elismerve a történelmi egyházak nemzeti művelődési szerepét, szolgálatát, igyekezett kárpótolni a Tiszáninneni Református Egyházkerületet a jogakadémia elvesztéséért, s ezért 1929-ben visszaadta az egyháznak a tanítóképzőt. S az állam és az egyházkerület összefogásával az 1930-as években a képzésben újabb szervezeti változtatás történt. A líceumi törvény kéttagozatú tanítóképzést rendelt el: a négyosztályos, s érettségivel záruló líceum elvégzése után kétéves tanítóképző akadémián szerezhető tanítói oklevél. Az új rendszer bevezetése megtörtént, de a tanítóképző akadémia kiépítésére a háborús viszonyok miatt már nem kerülhetett sor. Így a tanítók képzése 1938-tól a líceum I-III. osztályának, s a tanítóképző IV-V. osztályának elvégzésével történt. Ez a megoldás az ötosztályos középfokú tanítóképzőhöz viszonyítva lényegesebb változást nem jelentett.

További szervezeti változtatás történt 1950-ben. Ettől kezdve négy osztályos tanítóképzőben, mely érettségivel zárul, s egy éves külső iskolai gyakorlattal történik a képzés. 1959-ben a törvény megszüntette a középiskolai képzést, nagymértékben csökkentette a képzők számát, s a megmaradt 10 képzőt, köztük a patakit is, felsőfokú tanítóképző intézetté fejlesztette.

Az intézet életében továbbfejlődést jelentett az, hogy 1976-ban főiskolai rangot kapott. A tanítóképzés 1995-től négyéves, s nemcsak az általános iskola 1-4. osztályának nevelésére, tanítására készíti fel a jelölteket, hanem az 5-6. osztályosok egy-egy műveltségi blokkjának a tanítására is.

Az intézményben 1971-től - a nagymérvű óvónő-hiány csökkentésére - kétéves felsőfokú óvónőképzés, 1988-tól hároméves óvodapedagógus képzés is folyik.

A pataki tanítóképzésnek sok kiváló, országos nevű tanára volt. Ezek egyike Comenius, aki 1650-1654. között volt a kollégium tanulmányi vezetője. Comenius sokat tett az általános képzéssel megvalósuló tanítóképzés hatékonyságának növeléséért. Korszerűsítő munkásságával "nagyfényűvé", belül fénnyel teljessé, kívül a fényt messze szóróvá igyekezett fejleszteni az iskolát. Minta-intézetet akart, mely jól szervezett munkájával, képzésével már iskoláknak is példát ad a nevelés-tanítás eredményes végzésére. Szolgálatával, használni akarásával nagymértékben segítette az ország közművelődését.
Munkásságának, eszméinek, tankönyveinek, évszázadokon át érezhető hatását értékelve, elismerve viseli nevét 1957-1959-ben a középfokú képző, majd 1976-tól a főiskola, 2000-től a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara, 2013-tól az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara, 2016-tól az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa.

Az intézmény nagy ívű beruházásai (informatikai park megújítása, korszerű fűtési rendszer kialakítása, kollégiumi fejlesztések stb.) mellett a humánerőforrás bővítésére, valamint képzésfejlesztésre is sor került.

Campusunk hallgatói az óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint tanító alapképzési szakokon (BA) országosan elismert eredményeink által megalapozott, gyakorlatorientált képzésekre számíthatnak. Felsőoktatási szakképzéseink – csecsemő- és kisgyermeknevelő; programtervező informatikus {fejlesztő}; turizmus-vendéglátás {turizmus}; szőlész-borász – elvégzése révén az érettségi vizsgát követően olyan szakképzettség birtokába juthatnak, amely lehetővé teszi a szakirányú munkavállalást.

Jelenleg további, új alapképzések indításáról folynak egyeztetések.

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Laptop program

Az intézmény képzéstámogató szolgáltatásainak egyike a hallgatói laptop program, amelyben hallgatóinkat "saját" notebookkal látjuk el! A feltételekről beiratkozást követően tájékozódhatsz!

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket